Vrijwilligersnota

Naam organisatie: Jeugdhuis De Stip
Juridisch statuut: VZW
Adres (maatschappelijke zetel): Stipstraat 2, 3945 Ham
Telefoon nummer: +32 13 61 10 65

Omschrijving doelstelling: Jeugdhuiswerking.

Aard van vrijwilligerswerk: De vrijwilliger engageert zich om belangloos activiteiten te verrichten voor het jeugduis.

De taak omvat:

  • - Tappen tijdens openingsuren
  • - Voorbereiden en begeleiden van activiteiten
  • - Promotie voeren voor activiteiten
  • - Onderhoud van het jeugdhuis

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwillig(st)er:

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds ter goeder trouw. De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan Eddy Verpoorten 013/61 10 66.

Verzekering voor vrijwilligers:

De organisatie heeft (zoals verplicht volgens de wet) een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

De organisatie heeft bijkomende verzekeringen afgesloten met de volgende dekking:

Plicht tot geheimhouding:

De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie, en is gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die hem/haar zijn bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld.

Vergoeding van onkosten:

De vrijwilliger krijgt geen bezoldiging voor het gepresteerde vrijwilligerswerk. De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding voor onkosten (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima), die gemaakt worden in opdracht van de organisatie of noodzakelijke kosten in het kader van het verrichte vrijwilligerswerk.